dimarts, 8 de març de 2016

Preinscripció escolar 2016-17

Hola!Ja ha sortit la convocatòria oficial de la preinscripció escolar 2016-17.

Per als de P3:

Preinscripció

- Publicació de l'oferta de places escolars: 18 de març de 2016
- Termini per presentar la sol·licitud: del 30 de març al 7 d’abril de 2016 (es pot enviar la sol·licitud per Internet 
fins a les 24 h del 6 d’abril de 2016)
- Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional: 15 d’abril de 2016
- Termini per presentar una reclamació al barem provisional: 15 a 20 d’abril de 201
- Sorteig del número de desempat: 18 d’abril de 2016, a les 11 h al Departament d’Ensenyament (Serveis Centrals:
 Via Augusta, 202, Barcelona
- Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril de 2016
- Publicació de l’oferta final de places escolars: 17 de maig de 2016
- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 20 de maig de 2016


Sol·licitud de preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar 
peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim) per ordre de preferència. La presentació de
 més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc;
 també es pot presentar a l’oficina municipal d’escolarització del municipi on està ubicat el centre 
demanat en primer lloc i, si no n’hi ha, a l’ajuntament corresponent, i als serveis territorials o les 
oficines territorials del Departament d'Ensenyament.

Formulari de sol·licitud

En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l’alumne/a; 
tots els alumnes matriculats el curs 2015-2016 en algun centre educatiu de qualsevol titularitat disposen 
d’aquest identificado. Encara que enguany no és un dada obligatòria, si el desconeixeu es recomana 
demanar-lo al centre.  Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de 
Catalunya, encara no disposen d’aquest identificador.
El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el  missatge amb el 
codi de la sol·licitud de preinscripció. Aquest codi (i el número del DNI, NIE o passaport del primer 
tutor o tutora) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció 
(puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions i plaça assignada).
Si no s'indica cap adreça de correu electrònic o es rep el missatge amb el codi de la sol·licitud, la 
persona que consta com a primer tutor o tutora a la sol·licitud pot demanar-lo al centre demanat en primer lloc.
Per emplenar la sol·licitud es pot fer servir un dels dos formularis disponibles properament en aquesta 
mateixa pàgina. Si es fa servir el formulari en suport informàtic cal tenir en compte el següent:

1. Els navegadors Internet Explorer 8, Firefox 7.0 o Google Chrome 25 (o les respectives versions superiors) 
garanteixen el funcionament correcte de l’aplicació
2. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els 
del navegador
3. Des de l’ultima pantalla s'envien les dades de la sol·licitud. Un cop enviades es genera i es descarrega el 
formulari de preinscripció en format PDF que cal desar.
4. Encara que les dades s’hagin enviat en línia, perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar 
el formulari (acompanyat de la documentació) al centre demanat en primer lloc.

Consultar i imprimir la sol·licitud

Per accedir a la sol·licitud i imprimir-la, necessiteu:
  • el número del DNI o NIE del primer tutor del sol·licitant i
  • el codi del centre demanat en primer lloc.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, generals o complementaris) 
han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

a) Criteri específic
- Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
Documentació: cap

b) Criteris generals
- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de
 preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció,
 amb una activitat continuada,amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament 
d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).
La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un 
altre centre públic que té la consideració de centre únic(dos centres públics adscrits en què l'escola de primària
 només està adscrita a un sol centre de secundària).
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la
 família acollidora.
Barem: 40 punts
Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
- Només si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració 
de centre únic, cal presentar un certificat d'aquest centre.
- Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, 
la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem

Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
- Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el
- tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
- En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre 
sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts
- Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea 
d'influència: 10 punts.

Documentació:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas 
de persones estrangeres.
- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on 
consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de
 l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat 
emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el 
domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, 
modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora,
 siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 10 punts
Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts
Documentació:


- Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega 
aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats 
autònomes
- Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social 
que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de
les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteris complementaris
- L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts
Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
- L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic,
inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts
Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic 

oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui 
expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
- El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i 
universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud.
Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària 
obligatòria, els programes de qualificació professional inicial (PQPI) i els cicles de formació professional de grau mitjà.
Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB), els ensenyaments 
primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, 
i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys
Barem: 5 punts
Documentació: cap perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de 
facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.


Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

En les dates que es detallen en el calendari, els centres publiquen al tauler d'anuncis les llistes de les
sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem 
associat als criteris de prioritat.

En aquestes llistes també es dóna a conèixer el número que el Departament d'Ensenyament assigna 
aleatòriament a cada sol·licitud presentada i serveix per ordenar-les en cas d'empat.

Les oficines municipals d'escolarització també publiquen les llistes per als centres i ensenyaments del municipi.

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb 
el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del
 primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. El missatge s'envia quan la 
consulta de les llistes està disponible. En el cas que no el rebeu, es recomana que comproveu que no ha 
quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor.
Durant el termini de reclamacions, si la vostra sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada 
en les dades, podeu presentar una reclamació al mateix centre.

Per a llegir i saber tota la informació PÀGINA OFICIAL

Sort a tots i a totes!!!